Acta Assemblea General Ordinaria 2018

Data: 22 febr., 2018

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ “CASTELLERS DE CASTELLAR”

Es celebra l’ASSEMBLEA GENERAL de l’associació de CASTELLERS DE CASTELLAR, el dia 13/01/2018 al domicili social de l’Associació, a la plaça del Mirador s/n, de Castellar del Vallès, en primera convocatòria a les 17.30 h, i per falta del quòrum que manen els estatuts, es celebra la segona convocatòria a les 18.09 h, amb els següents assistents:

Justo Cidoncha, Anna Sola, Manel Corral, Ferran Planchart, Eduard Garrigós, Josep Casajuana, David Homet, Rosa Maria Navarro, Mo Hernández, Mireia Homet, Marta Serra, Ramón Morera, Eva Morera, Francesc Montcusí, Xavi Quesada, Gerard Rosell, Mercè Germà, Xavi Bella, Carme Tena, Roser Avellaneda, Laia Bella, Carme Selvi, Antoni Tintó, Joana Novella, Pep Vila, Vanessa Rus, Jordi Aura, Carme Moragas, Mireia Ramoneda, Pau Roma, Marta Bayo, Gerard Prat, David Soto, Vanessa Garcia, Dolors Moreno, César Huguet, Joan Aura, Eduard Escribano, David Rodríguez, Sergio Mendoza, Mireia Bella, Mateu Chacón, Pol Vila, Roser Badia, Xavier Chacón, Claudia Llonch, Laia Tintó, Xavi Santín, Marc Llonch, Jordi Rosell

I una sèrie de menors, fins a conformar un total de  60 persones.

El Sr. Jordi Rosell Puig  ha delegat el vot a la Sra. Mireia Homet

El Sr. Xavier Santin Garcia  ha delegat el vot a la Sra. Vanesa Rus

De tots els socis presents més les delegacions de vot existents, només tenen dret a vot, segons l’article novè dels Estatuts Socials, els majors de 16 anys i per tant assisteixen 48 socis amb dret a vot. Els 48 assistents voten presencialment i dos amb delegació de vot.

L’ordre de l’ ASSEMBLEA GENERAL DEL 13/01/2018 és el següent:

 

Punts de l’assemblea:

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la última assemblea extraordinària

1.2 .- Resposta consulta Coordinadora temes pendents assemblea extraordinària.

2.- Àrea econòmica:

 • Balanç 2017
 • Pressupost 2018.

3.- Ampliació de informació. Costos de material, autocars, sortides, camises, dinars, vermuts, etc.

4.- Àrea Tècnica:

 • Valoració 2017
 • Presentació candidatures Comissions Tècniques
 • Votació i aprovació
 • Objectius 2018 de la nova Comissió Tècnica

5.- Equip de contractació:

 • Presentació novetats
 • Calendari d’Actuacions 2018

6.- Seguretat :   Equip de seguretat

7.- Quotes de socis:

 • Pagament durant el mes de gener i febrer
 • Carnets i grup oficial de Whatsaap
 • Actualització de dades

8.- Precs i preguntes.

Actuen com a president i Secretària d’aquesta Assemblea el Sr. Just Cidoncha Castillo i Anna Sola Ruiz respectivament.

El president desprès del recompte dels socis inicia l’Assemblea  tractant els punts de l’ordre del dia.

Primer punt de l’ordre del dia: “Lectura i aprovació de l’acta de la última assemblea”

1.- En Just Cidoncha procedeix a la lectura de l’acta de la última assemblea extraordinària del dia 13/08/2017 i sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.

Donant resposta al punt de l’ordre del dia: “Resposta consulta Coordinadora temes pendents assemblea extraordinària”

Segons pregunta feta a la Coordinadora, ens diu que no hi ha documentació escrita sobre el tema, i que som els primers castellers que els hi fan aquesta pregunta.

Segon punt de l’ordre del dia: “Àrea econòmica: Balanç 2017, Pressupost 2018.”

Pren la paraula el tresorer de la colla el Sr. Manel Corral i apunta que els guanys per l’exercici 2017 han estat de 9.901€, encara que resta pendent de

 

cobrar una subvenció de la Diputació que faria augmentar la xifra en 11.258€. Fa repàs de  les partides d’ingressos i de les depeses, de les quals se’ls facilita als socis un full imprès.

A continuació fa el mateix amb el pressupost de l’any 2018.

Tercer punt de l’ordre del dia: Ampliació de informació. Costos de material, autocars, sortides, camises, dinars, vermuts,etc.”

Es fa un aclariment a les diferents partides, amb desglossament per comptes.

Es fa incidència sobretot amb que tothom pregunti allò que no se ha entès de les despeses o dubtes que existeixin amb les partides corresponents.

El president fa incidència per exemple a les depeses de desplaçament, que són les depeses més fortes, i l’important que és que la gent s’apunti a les llistes per poder encarregar l’autocar, i lo difícil que es fa la logística quan la gent s’apunta a última hora quan ja s’han retirat llistes.

La Marta Bayo apunta que si es que s’apunta gent a última hora es pot anar en cotxes particulars, cosa que ja es fa a l’actualitat.

Queden aprovats els pressupostos per unanimitat.

Quart punt de l’ordre del dia: “Àrea Tècnica: Valoració 2017, Presentació candidatures Comissions Tècniques, Votació i aprovació, Objectius 2018 de la nova Comissió Tècnica

Pren la paraula el Cap del cos tècnic el Sr. Gerard Rosell. Com a valoració comenta que aquesta ha estat la temporada amb més castells desmuntats. Hem assolit els 15 castells desmuntats per sota. Hem descarregat el pilar de 5. Hem carregat el 3 de 7.

Passa a presentar la candidatura i el nou organigrama per la temporada 2018.

Es fa una projecció de com quedaria l’organigrama de la nova temporada. En aquesta nova temporada s’afegiran el Pol Vila i la Silvia Almohalla per donar un cop de mà al equip de Canalla, així com la Mireia Bella i el Mateu Chacón a troncs, a l’equip de nouvinguts la Berta Huguet, a més de la Dolors Moreno.

No s’afegeixen a l’organigrama de tècnica doncs tots quatre son menors d’edat (Silvia, Pol, Mateu i Berta), però la junta valora la seva ajuda a l’equip i l’entusiasme per les tasques a fer. Procedim a la votació:

Resultats de les votacions:

Junta Tècnica:  Voten 50 persones

Majors de 16 anys amb dret a vot 50

SI: 46 PERSONES / NO: 4 PERSONES / BLANC: 0 PERSONES / NUL: 0 PERSONES

El Sr. President dona per acceptada la convocatòria per majoria absoluta.

Aprovada la candidatura, el Sr. Gerard Rosell reprèn la paraula per explicar-nos els objectius per la temporada 2018. Aquest any es vol fer un calendari d’assistència de tota la gent i poder fer previsions de llistes d’assaig i també per la llista d’autocars. Ens ensenya a pantalla un excel amb percentatges d’assistència, que han anat recollint durant tota la temporada anterior, amb les persones de tronc, a manera de prova. És una bona eina que aquest any 2018 portaran a terme amb la resta de la colla.

Com a construccions, la intenció es recuperar el 3 d 6 per sota, que s’ha anat treballant durant la temporada passada, consolidar el pilar de 5 per poder treure-ho a plaça regularment, treballar els castells de 7. Una nova proposta per aquesta temporada  es la d’afegir un 3er assaig setmanal, diferent de com s’havia  fet anteriorment, els assajos de millora. Consistiria en un assaig d’una hora , de 20:30 a 21:30 però amb proves de tronc i pinyes. Seria la manera de poder rotar gent a pinyes i tronc. Això implicaria un plus setmanal per part de tots.

Per decidir-ho ho farem per votació a mà alçada. Si surt que si es començaria a partir de la primera actuació i si no hi hagués assistència s’acabaria anul·lant. Aquest assaig s’aprofitaria allargant-ho en temps la setmana que tinguem actuació a casa. Quedaria inclosa la canalla també.

El Pau Roma demana la paraula i demana que la gent sigui conscient, i que si voten que si, es per ser conseqüent amb el que es vota.

Procedim a la votació.

Resultats de les votacions:

Assaig Extra: Votació a mà alçada.

Majors de 16 anys amb dret a vot 50, incloses dues delegacions de vot.

SI: 14 PERSONES / NO: 17 PERSONES / NO VOTEN/EN BLANC: 19 PERSONES

El Sr. President dona per acceptades la consulta i la secretària manifesta el resultat obtingut. Per tant es dona per anul·lada la proposta.

Demana la paraula En Xavi Bella, apuntant que ell vota en blanc perquè no es podrà comprometre a vindre tots els dimecres, cosa que corroboren la majoria dels assistents.

Cinquè punt de l’ordre del dia: “Equip de contractació: Presentació novetats, Calendari d’Actuacions 2018”

Prenc la paraula el Sr. Pau Roma. Aquest any s’ha fet el calendari amb l’ajuda del Marc Llonch, en Jordi Aura, en Valenti Vives i Marc Santandreu, que formaran part del nou grup de contractació junt a ell mateix. Presenta el calendari que ens ho farà arribar per correu a tots els socis.

Per la temporada 2018 s’han afegit més actuacions, ja que els socis havien fet el comentari de que feien poques actuacions.

Restarà pendent de determinar que farem amb la nostra Diada del novembre, doncs tenim algun problema de dates.

Sisè punt de l’ordre del dia: “Seguretat :   Equip de seguretat”

Prenc la paraula el cap de seguretat en Xavi Quesada i Joana Novella de l’equip de seguretat. Al grup de seguretat a més d’ells dos hi és també la  Marce. Voldrien una quarta persona a l’equip ja que per circumstàncies laborals de cada un d’ells ens podrien trobar amb que no tinguem a ningú de seguretat a la colla. Si més no, es demana algú que estigui controlant coses durant els assajos i les actuacions, com que la gent estigui ben enfaixada, tema pírcings, l’ambulància i si s’ha de fer algun parte, etc.

Com a objectius comenta la Joana que els pírcings i les arracades no entren a l’assegurança, i per tant faran més seguiment del tema, es millorarà el tema d’assegurança, assistiran a mes reunions de la junta tècnica ja que amb la junta directiva ja s’hi va. Hi van anar a una reunió a Reus sobre el tema de la igualtat de gènere, que els hi ha fet reflexionar sobre el tema, i veuen que a la nostra colla no tenim problemes d’aquesta mena. Al ser una colla petita, no patim aquests problemes.

En acabar de parlar, la Carme Moragues diu que s’afegeix al grup de seguretat.

En Pau demana la paraula i parla del dia de la Diada, que vàrem tenir la caiguda del 3d7. Diu que la gent que estava de públic es va alarmar més del compte al veure el nostre cordó de seguretat, creient que havia estat alguna cosa molt greu. Comenta que està molt be, però que poder es podria fer més petit i no tan gran com el vàrem fer, per evitar aquesta sensació d’alarma a la gent.

La Carme Moragas apunta el mateix, que al ser tanta gent aquest cordó es va fer molt gran i poder no calia. També diu que les ambulàncies que venen a fer assistència no estan preparades per les caigudes. El Xavi li diu que en caigudes més delicades es truca al 112. També es podria mirar si la colla es podria fer càrrec de pagar un extra i tenir una ambulància amb metges.

El Gerard Rosell apunta que, l’important es que estigui organitzat, concret, i proporcionat a la caiguda.

Pren la paraula el President per comentar un petit incident el dia de la nostra Diada, i demana que evitem enfrontaments amb persones especialistes que estan fent el seu treball. Si passes això s’ha de dir a persones representants  de la colla i que miri de solucionar-ho.

Setè punt de l’ordre del dia: “Quotes de socis: Pagament durant el mes de gener i febrer, Carnets i grup oficial de whatsaap, Actualització de dades.

Per aquesta nova temporada les quotes dels socis quedaran igual.

50 € quota familiar, 30 € majors de 25 anys i 20 € menors de 25 anys.

Pagament durant gener i febrer.

El dia 19, dia del primer assaig de temporada, s’anul·larà el grup oficial de whatsaap de la colla “Comunicació Capgirats” a tots els socis del 2017 i a mida que es vagi pagant la quota s’aniran afegint al grup.

El mateix passarà amb els carnets de socis, que es faran entrega a mida que es satisfaci la quota.

El Manel Corral comenta que qui vulgui pagar la quota per banc, ho pot fer i que passarà les dades pel grup oficial de whatsaap.

Prenc la paraula la Sra. Rosa Navarro per mostrar a la pantalla com funciona la pàgina web amb l’usuari personal, entre d’altres coses, hi ha  una bústia de suggeriments que es anònima. El Joan Aura pregunta si per veure el calendari s’ha d’entrar en la part privada, a lo que la Rosa respon que per veure això no cal, que es pot veure a la part pública.

Ajuden a la Rosa el Joan Aura amb l’instagran i facebook. L’Elvira Arderius també li dona un cop de mà.

El President, en Just Cidoncha, comenta que la base de dades s’hauria de tenir sempre actualitzada i que la gent que canviï de correu i de telèfons, que ho comuniqui.

Vuitè punt de l’ordre del dia: “Precs i Preguntes”

Roser Badia  pregunta si per la diada de l’11 de setembre es podrà assistir com a colla castellera i fer actuació. Sobre les Angles, comenta que entén que encara que ella no ha fet responsable a ningú dels que es van quedar a dalt, al refugi, per dormir, sap que els que estaven a dalt han tingut aquesta sensació, i vol donar les gràcies a les persones que s’hi van quedar.

El president prenc la paraula i comenta, que segurament aquest any es mirarà de fer-ho tots junts al mateix lloc, per evitar aquest problema. Però que dependrà de la gent organitzadora de l’acte, a veure que ens donen.

Aclareix, ja que algú ha fet la pregunta que som 145 persones sòcies.

Sense més comentaris el president dona per finalitzada la sessió a les 20.06 hores de la tarda.

Podeu descarregar en pdf AQUI

Ús de cookiess

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxeu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies