Reglament intern Colla Castellera de Castellar del Valles

Data: 13 oct., 2017

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS CASTELLERS DE CASTELLAR.

(Aprovat per assemblea General el 14 de Gener de 2017).

El Reglament de Règim Intern dels Castellers de Castellar està basat en els principis de respecte a l’exercici de la llibertat dels castellers, i respecte de les normes de convivència que han de regular les relacions entre els que integren la Colla. Aquest Reglament pretén  fer compatibles la participació del casteller en totes les activitats i actuacions amb el funcionament de la Colla com a col•lectiu.

El Reglament de Règim Intern podrà ser modificat a l’Assemblea General quan es cregui convenient.

__________________________________________________________________________

 

 

 

1.REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA JUNTA DIRECTIVA DELS CASTELLERS DE CASTELLAR .

L’objectiu és la regulació  i l’elecció dels màxims responsables de l’Associació dels Castellers de Castellar  (Junta Directiva ).

1.1-  Podran exercí el dret a vot  tots els associats majors de 16 anys , que hagin abonat la seva quota anual, i que no hagin estat privats dels seus drets com a  associats en ple dret , a través d’una sanció disciplinària  .

1.2-  Podran ser candidats  a la Junta Directiva tots els associats majors d’edat  que no hagin estat suspesos o privats dels seus drets com a tal.  Es podran incorporar menors d’edat a la Junta Directiva sols com a col•laboradors.

1.3-El candidat a la Presidència , sempre haurà de ser major edat  i tenir un mínim de dos anys  com a membre de la colla en qüestió .

1.4- Correspon  a la Junta Directiva en curs  la convocatòria de les eleccions de la Junta Directiva  i la constitució de la Junta Electoral . També es responsabilitat de la Junta Directiva en curs  vetllar per la transparència  d’aquest procés .

1.5-Junta Electoral i mesa electoral  , estarà formada per  tres socis majors d’edat  i el  Cap de Colla  en el moment de les eleccions . Cap dels tres socis  podrà ser integrant de cap de les candidatures dels moment , seran elegits a petició dels propis interessants o  per sorteig . Qualsevol dels membres de ple dret pot ser elegit per formar part de la Junta Electoral  i mesa electoral.

1.6-Les candidatures que optin a l’elecció podran designar a un representant a la Junta Electoral  sense vot però amb veu a la Junta Electoral .

1.7-Un cop acordada la convocatòria  s’enviarà per correu electrònic a la resta associats .

1.8-Les possibles Candidatures tindran un termini de  15 dies per presentar les candidat via correu electrònic  a la Junta  Electoral.

Un cop acceptades les candidatures per la Junta Electoral , seran presentades a través del correu electrònic i al local de assaig a la resta d’associats  juntament amb el seu programa electoral.

El dia de la Assemblea general es realitzarà  una presentació de cada candidatura amb el seu programa electoral  a tots els associats.

1.9- Les votacions es guanyaran per majoria simple . En el cas d’haver-hi  empat es repetirà la votació en el termini de una setmana .

Es denomina majoria simple o majoria ordinària al sistema de votació mitjançant el qual es requereix, per a aprovar una decisió, més vots a favor dels quals són en contra. És a dir, es tria l’opció que obtingui més vots que les altres.

1.10- Les despeses seran a càrrec de cada candidatura .

1.11-Proclamació, constitució i mandat de les Junta Directiva. Al finalitzar les votacions,  la mesa Electoral farà l’escrutini . Un cop realitzat aquest es proclamarà  la candidatura guanyadora i també via correu electrònic .

En cas d’una única candidatura, aquesta podrà ser aprovada per majoria simple .

1.12-La Junta Directiva. Serà constituïda  en un termini de set dies  des de la seva proclamació.  Durant aquests dies es farà tot el traspàs d’informació  entre la Junta Directiva entrant i la  sortint.

1.13-El mandat de la Junta Directiva durarà dos anys . Podent ser reelegits els seus membres amb períodes d’igual durada.

1.14-En cas que la Junta Directiva o el President/a  individualment , vulgui cessar abans en la seva responsabilitat, haurà de comunicar-ho en assemblea General , un mes abans  de l’efectivitat de la renuncia. Durant aquest termini s’obrirà  un nou procés electoral.

1.15-El President/a  podrà cessar als integrants de la Junta Directiva, i substituir-los en cas de dimissió , renúncia  o cessament  per qualsevol  causa , per tal de mantenir  el nombre mínim dels sis  integrants .

1.16-Funcions: Portar la logística, la part administrativa i les relacions amb altres entitats.

1.17-Composició:

President/a

Vice-president/a

Secretari/ària

Tresorer/a

Vocals

1.18-Cada mes es reuniran els membres de la Junta per tractar temes del funcionament de la Colla.

1.19-Reunions extraordinàries: es faran quan els membres de la Junta les considerin necessàries.

1.20-Preparació de l’ordre del dia: els membres de la Junta o de la Colla que hi vulguin participar comunicaran a Secretaria o Presidència els temes a tractar.

1.21-Les reunions de la Junta són obertes exceptuant quan s’hagi de tractar, un procediment sancionador. Només els membres de Junta tenen dret de vot.

1.22-La Junta té el dret i el deure d’estar informada dels progressos de les comissions.

1.23-Té el deure d’informar a la Colla.

1.24-Té l’obligació d’informar a les Comissions de qualsevol activitat que hi tingui relació amb elles abans d’informar la Colla.

1.25-La Junta té el dret i el deure de supervisar les activitats de les comissions.

1.26- Les úniques persones capacitades per comunicar decisions relacionades amb la Colla a entitats o persones externes són el/la President, el/la Cap de Colla o la persona assignada per Junta.

1.27-   La Junta ha d’actuar de forma conjunta, mai individualment.

 

2.REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA JUNTA TÈCNICA DELS CASTELLERS DE CASTELLAR .

L’objectiu es la regulació  i l’elecció dels màxims responsables en matèria Castellera de la Colla Castellers de Castellar (Junta tècnica). Funcions: S’ encarrega de la condició tècnica i física dels castellers.

2.1-  Podran exercir el dret a vot  tots els associats majors de 16 anys , que hagin abonat la seva quota anual, i que no hagin estat privats dels seus drets com a  associats en ple dret , a través d’una sanció disciplinària  .

2.2-  Podran ser candidats  a la Junta Tècnica tots els associats majors d’edat  que no hagin estat suspesos o privats dels seus drets com a tal.  Es podran incorporar menors d’edat  a la Junta Tècnica  sols com a col•laboradors.

El candidat a Cap de  Colla, sempre haurà de ser major edat  i tenir un mínim de dos anys  com a membre de la colla en qüestió .

2.3- Correspon  a la Junta Directiva  la convocatòria de les eleccions de la Junta Tècnica i la constitució de la Junta Electoral .

2.4-Junta Electoral i mesa electoral , estarà formada per  tres socis majors d’edat  i el president  actual de la Junta Directiva en el moment de les eleccions. Cap dels tres socis  podrà ser integrant de cap de les candidatures dels moment , seran elegits a petició dels propis interessants o  per sorteig . Qualsevol dels membres de ple dret pot ser elegit per formar part de la Junta Electoral  i mesa electoral.

Les candidatures que optin a l’elecció podran designar a un representant a la Junta Electoral   sense vot però amb veu a la Junta Electoral .

2.5-Un cop acordada la convocatòria  s’enviarà per correu electrònic a la resta d’associats.

2.6-Les possibles Candidatures tindran un termini de  15 dies per presentar les candidat via correu electrònic .

2.7-Les candidatures han de constar : Cap de Colla , Cap de Canalla, Cap de Pinya i Cap de Tronc .

Sempre s’hi podran incorporar més persones , amb l’únic requisit que s’informi  a la colla en el primer assaig  casteller que es faci, a partir de la seva incorporació.

2.8-Un cop acceptades les candidatures per la Junta Electoral , seran presentades a través del correu electrònic a la resta d’associats  juntament amb el seu programa electoral.

2.9-Una setmana abans de les votacions es realitzarà  una presentació de cada candidatura amb el seu programa electoral  a tots els associats .

2.10- Les votacions es guanyaran per majoria simple . En el cas d’haver-hi  empat es repetirà la votació en el termini de una setmana .

2.11- Les despeses seran a càrrec de cada candidatura .

2.12-Proclamació, constitució i mandat de les Juntes Tècniques . Al finalitzar les votacions,  la mesa Electoral farà l’escrutini . Un cop realitzat aquest es proclamarà  la candidatura guanyadora i també via correu electrònic .

2.13-En cas d’una única candidatura, aquesta podrà ser aprovada per majoria simple .

2.14-La Junta Tècnica. Serà constituïda  en un termini de set dies  des de la seva proclamació.  Durant aquests dies es farà tot el traspàs d’informació  entre la Junta Tècnica entrant i la  sortint.

2.16-El mandat de la Junta Tècnica durarà un anys . Podent ser reelegits els seus membres amb períodes d’igual durada .

2.17-En cas que la Junta Tècnica o el Cap de colla individualment , vulgui cessar abans en la seva responsabilitat , haurà de comunicar-ho a la Junta  Directiva , un més abans  de l’efectivitat de la renuncia. Durant aquest termini s’obrirà  un nou procés electoral .

2.18-El cap de Colla podrà cessar als integrants de la Junta Tècnica , i substituir-los en cas de dimissió , renúncia  o cessament  per qualsevol  causa , per tal de mantenir  el nombre mínim de quatre integrants .

2.19-El Cap de Colla té l’obligació de vetllar per la seguretat dels castells i dels membres que el formen sempre que segueixin les seves directrius.

2.20-La única persona que té el deure i el dret de dirigir la gent en un castell és el Cap de Colla. En cas que així ho cregui pertinent podrà assignar persones autoritzades per ajudar-lo tant dins com fora del castell.

2.21-El Cap de Colla, amb l’assessorament de la Comissió Sanitària, podrà anul•lar la participació de qualsevol casteller en l’execució del castell si valora que aquella persona no està preparada a causa del seu estat físic o psíquic.

2.22- El cap de Colla ha de designar una persona que el substitueixi en funcions per casos en que no pugui ser present en l’actuació o l’assaig.

2.23- Té l’obligació d’informar a les comissions de qualsevol activitat relacionada amb elles abans d’informar a la Colla.

 

  1. REGULACIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES INTEGRANS DE LA COLLA CASTELLERA DELS CASTELLERS DE CASTELLAR.

3.1 - NORMATIVA D’ADMISSIÓ

3.1.1-Com diuen els Estatuts de la Colla Castellera dels Castellers de Castellar .Poden formar part  de l’associació totes les persones físiques i jurídiques  que de manera lliure i voluntària, tinguin interès  en les seves finalitats.

3.1.2- Per ser considerat membre integrant de la Colla s’ha de donar les dades personals que es demanin per part de l’Àrea de Secretaria de la Colla i signar el full d’inscripció així com el full de dades sanitàries. Totes aquestes dades son confidencials.

3.1.3- La signatura implica la plena acceptació dels Estatuts i el Reglament de Règim Intern dels Castellers de Castellar. Els menors d’edat necessiten la signatura dels pares o tutors legals.

3.2-Qualsevol menor que vulgui formar part de l’associació  i que no estigui emancipat  necessiten el consentiment dels pares o tutors legals. Amb  la signatura del formulari corresponent.

3.1.4-En el cas dels menors de 16 anys cal que el pare o tutor legal sigui membre en ple dret de l’Associació.

3.1.5-Tots els  integrants de l’associació cal que aboni la seva quota anual  en els  terminis fixats per la Junta Directiva.

3.1.6-Seran membres de ple vot tots aquells  que hagin abonat la seva quota dins el termini corresponent.  Aquest termini serà el mes de Febrer. I omplert el formulari d’admissió a la colla.

3.1.8-En el cas dels  socis inscrits fora del termini  de pagament de la quota l’hauran d’abonar en el moment de la seva acceptació.

3.1.9-Els socis inscrits en el període de 1 de Gener  al més de Juny, la seva quota serà 10 Euros.

3.1.10-Cal presentar la documentació   exigida per part de la Junta Directiva  per tal de formar part de la Colla Castellera dels Castellers de Castellar.

Fotocopia DNI i omplir el formulari de petició ingrés a la Colla Castellera.

Un cop acceptada la sol•licitud ingrés la Junta directiva tindrà set dies per acceptar o no  al nou membre.

Un cop es faci afectiva l’acceptació del nou integrant o no se li comunicarà   via e-mail a l’interessat.

Aquest tindrà set dies per abonar la quota de socis.

S’informarà a la següent assembla a la resta dels integrants de la Colla.

3.1.11-Abonament de les quotes, es realitzarà mitjançant abonament directa al CC de l’associació (a traves de caixer automàtic) o  pagament efectiu  al Tresorer/era de l’Associació.

3.1.11-La Quota de soci  es 20€, 30€, 50€ anual. La modificació d’aquesta s’haurà  aprovar per assemblea general.

3.2- MOTIUS DE BAIXA.

3.2.1- La baixa voluntària s’haurà de comunicar a l’Àrea de Secretaria.

3.2.2- S’aplicarà la baixa automàtica al casteller que no participi dels assajos i actuacions en el període de l’ últim any, SENSE MOTIU. I aquell que no aboni la seva quota anual.

3.2.3- Les persones que no es puguin presentar a assajos i/o actuacions per motius laborals o personals i no vulguin ser donades de baixa ho hauran de comunicar per escrit a l’Àrea de Secretaria.

3.2.4- Per expulsió.

3.3-LA VESTIMENTA.

3.3.1-La roba i vestuari per a les actuacions es podran adquirir previ pagament a excepció de la camisa que abans s’haurà de guanyar.

3.3.2-.Per guanyar-se la camisa es valorarà l’assistència als assajos i a les actuacions que el cap de colla i la tècnica creguin convenient després de la seva incorporació a l’associació, tenint en compte per a aquesta valoració qualsevol impediment que per motius laborals o personals li impedeixin anar a la totalitat dels assaigs i actuacions.

Serà el cap de colla juntament amb la tècnica l’encarregat de realitzar les valoracions i comunicar-ho al associat i al vocal de material per a que pugui lliurar previ pagament la camisa.

3.3.3-El preu de les  camises tindran el preu estipulat cada temporada per la junta directiva.

3.3.4-Qualsevol discrepància sobre la decisió de la tècnica en qualsevol cas podrà ser presentada a la junta per que es pronunciï sobre la mateixa.

3.3.5-.Amb qualsevol cas la junta pot decidir també atorgar camises a membres de la colla, que no estiguin implicats al nucli del castell, Pinya, tronc, etc, totes aquelles persones que la junta consideri aptes per qualsevol altra lloc dintre de la colla, seguretat, paradeta, esdeveniments, etc. I que per diverses raons no estiguin al nucli del castell i sempre per decisió de la Junta administrativa, podran tenir camisa castellera.

3.4- DRETS DELS CASTELLERS

3.4.1-Dret a la llibertat d’ expressió, informació i participació sempre que no s’incompleixi cap deure.

3.4.2- Dret a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que es demanen per a l’admissió a la Colla.

3.4.3-Dret a no ser discriminat en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

3.4.4-Dret a participar en totes les actuacions i activitats que s’organitzin a la Colla.

3.4.5- Dret a assistir a l’assemblees amb veu i vot.

3.4.6- Dret a poder expressar, mitjançant la Comissió Reglamentària, queixes o denúncies sobre el tracte rebut.

3.4.7- Dret a presentar al•legacions de defensa a la Comissió Reglamentària en cas de procés sancionador.

3.4.8- Dret a emetre el vot, en qualsevol consulta generalitzada a la Colla, mitjançant un escrit tancat entregat a l’ Àrea de Secretaria, abans que tingui lloc la consulta en el cas que no hi pugui ser present o bé amb la delegació del seu vot, també mitjançant un escrit signat i amb la indicació de la persona a la qual delega el seu vot.

3.4.9- Dret a conèixer els Estatuts, Reglament de Règim Intern i normes de funcionament.

3.4.10- Dret a presentar-se per a càrrecs de Junta, Tècnica o Comissions.

3.4.11-Dret a assistir a les reunions de Junta, proposar punts en l’ordre del dia i participar en les diferents comissions.

3.5- DEURES DELS CASTELLERS

3.5.1-Deure de conèixer i complir Els Estatuts i el Règim Intern i normes de funcionament, per a la consecució de la convivència dins la Colla.

3.5.2-Deure de respectar l’intimitat dels altres castellers.

3.5.4- Deure de fer un ús correcte dels estris i instal•lacions de la Colla, evitant actes o conductes que les malmetin o perjudiquin.

3.5.6- Deure de donar un tracte respectuós als altres membres de la Colla.

3.5.7-Deure de col•laborar en l’execució d’un castell durant els assajos i les actuacions. Si no es vol participar en l’assaig s’ha de sortir del local.

3.5.8- Deure de participar regularment en els assajos.

3.5.9-Deure de participar en les actuacions ajustant-se als horaris establerts.

3.5.10-Deure de presentar-se als assajos, les actuacions i activitats en condicions físiques i psíquiques adequades per no fer perillar la pròpia integritat  i la dels altres castellers.

3.5.11-Deure d’assistir a les actuacions amb la camisa de la Colla amb l’escut corresponent, pantalons blancs i faixa.

3.6- COMPORTAMENT EN ASSAJOS, ACTUACIONS I ACTIVITATS.

3.6.1-Camisa:   Ha de ser de teixit, no van bé jerseis ni gènere de punt.

3.6.2-Pantalons: Han de ser de teixit fort.

Els pantalons de xandall i de gènere de punt impedeixen pujar als que van al pis/os de sobre.

No han de tenir butxaques als costats ni botons metàl•lics.

3.6.3-S’ha d’arribar a l’hora establerta amb puntualitat. L’autocar marxarà a l’hora indicada. Igualment s’ha d’estar a la plaça amb antelació al començament de l’actuació.

3.6.4- En descarregar un castell, els castellers de tronc no poden deixar-se caure sobre la pinya. Hi ha perill de lesions.

3.6.5-A l’hora de celebrar un castell no causarem molèsties ni ofenses amb gestos, allusions i crits insultants a altres colles o persones.

3.6.6-La responsabilitat de la Colla tindrà lloc des del punt de sortida fins al punt de tornada predeterminats.

3.6.7-Fora d’horari casteller, si alguna persona es dedica a fer castells i es fa mal, tota la responsabilitat recaurà en els castellers que pugin o hagin ajudat a pujar.

3.6.8- Si en una actuació es requereix un assaig extraordinari s’haurà d’avisar si és possible amb 15 dies  d’antelació.

3.6.9- S’ha de notificar a la Tècnica l’assistència a les actuacions mitjançant la llista que  tindrà la Tècnica

3.6.10-  La no assistència en cas d’haver-se apuntat a la llista s’ha de notificar.

3.6.11- En una sortida fora de plaça, si no es torna amb la Colla s’ha de notificar a algun membre de Junta o de la Tècnica.

ASSAJOS I ACTUACIONS

3.6.12-Faixa: ben posada, que no caigui, especialment els castellers de tronc.

3.6.13-S’han de treure els objectes que puguin provocar accidents: les arracades, anells, penjolls del coll, ulleres, rellotges, polseres, etc.

3.6.14- No es poden dur a les butxaques de la camisa i els pantalons objectes que puguin ser perillosos com monedes, claus, carteres, etc.

3.6.15-Els membres que duguin lents de contacte rígides ho fan sota la seva responsabilitat.

3.6.16-Durant l’execució del castell no s’ha de menjar res, ni xiclets ni caramels, etc.

3.6.17-S’ha de callar durant l’execució del castell i estar atent a les indicacions que doni la Tècnica.

3.6.18-No discutir les decisions que donen el Cap de Colla i els Caps de Tècnica durant l’actuació i/o assaig. En tot cas es dirigint-nos a les persones implicades un cop s’hagi acabat l’assaig, i/o actuació.

3.6.19-No s’ha de coaccionar a ningú, especialment a la canalla sobre decisions preses prèviament per la Tècnica que la puguin influir negativament en el moment de pujar.

3.6.20-Per fer castells hem de ser respectuosos amb el cos dels altres. (No es pot ficar mà). No es poden practicar tocaments sense el consentiment del casteller implicat.

3.6.21-Respectarem l’entorn en el qual ens movem, el mobiliari urbà, etc. En definitiva mostrarem una bona imatge de la Colla.

3.6.22-En les festes en que es prepari un àpat on es demana la col•laboració dels castellers, tots ho hauran de fer aportant menjar o beguda en la mesura que els sigui possible, i durant l’àpat i a l’acabament del mateix hauran d’ajudar en les tasques que s’hagin de fer.

3.6.23-Quan hi hagi un pica-pica procurarem que la canalla hi pugui accedir. Si hi ha taula pels nens els grans no hem d’anar-hi, tret que siguem els responsables.

3.6.24-No està autoritzat l’ús d’armes o objectes que puguin implicar violència.

3.6.25-Si algú porta algun acompanyant, el comportament del qual no sigui correcte, el responsable serà el casteller amb qui hagi vingut.

3.6.26-Segons aprovació amb assemblea general de 02 febrer 2014, es va decidir que la colla Castellera de Castellar del Vallès es apolítica, per lo tant no participarà amb actes organitzats per grups polítics ni reivindicacions de cap mena de ideologia política, amb camisa de actuacions.  Sempre, es podria per voluntat pròpia del casteller assistir, però no en nom de la colla ni en representació de la mateixa.

 

3.6.27-Lesions:

  1. a) L’atenció mèdica als lesionats és a càrrec exclusiu de la Comissió Sanitària, la qual decidirà, juntament amb el personal sanitari que hi hagi a l’actuació, si s’ha de dur a l’hospital.
  2. b) Si algú va a l’hospital la Comissió Sanitària avisarà a l’encarregat de l’assegurança per poder fer els tràmits d’admissió.
  3. c) Quan algú vagi a l’hospital, un membre de la Colla l’acompanyarà i estarà amb ell fins que el donin d’alta o fins que la família se’n faci càrrec.
  4. d) Si el lesionat és menor d’edat es decidirà conjuntament amb els pares o tutors legals o tutor assignat, si hi són presents, l’ingrés a l’hospital.

ACTIVITATS DE LA COLLA.

3.6.28-La responsabilitat és de la Colla si la prepara la Colla.

3.6.29-Si s’ha de fer alguna despesa a càrrec del casteller s’haurà de pagar en el termini que s’estableixi.

3.6.30-La canalla està sota la responsabilitat dels seus pares o tutors legals tret que l’Equip de Canalla o tutor assignat se’n faci càrrec prèviament.

  1. COMISSIONS

4.1- Les comissions són aquells grups de treball que es dediquen a aspectes sectorials del funcionament de la Colla.

4.2-Les comissions tenen el dret d’estar informades de qualsevol activitat relacionada amb elles.

4.3-Tenen l’obligació d’informar a la Junta dels seus progressos.

4.4-Tenen l’obligació d’escollir un representant que informi a la Junta.

4.5-Tenen l’obligació de planificar i responsabilitzar-se del compliment de les seves activitats.

4.6-Les reunions podran ser convocades per qualsevol dels seus membres o de la Junta.

4.7-Formaran part de cada comissió aquells castellers que manifestin la voluntat de treballar-hi i que assumeixin la responsabilitat que comporta.

4.8-Els membres de cada Comissió tindran un portaveu i responsable que informarà a la Junta.

COMISSIÓ SANITÀRIA

4.9-L’objectiu de la Comissió Sanitària és garantir l’assistència primària, sempre que sigui possible, de les lesions en actuacions i assajos, comptant amb l’ajut d’entitats especialitzades quan sigui necessari. Addicionalment, s’encarregarà de la formació dels castellers en els àmbits de la promoció de la salut, la prevenció de lesions i el seu tractament bàsic.

COMISSIÓ REGLAMENTÀRIA.

4.10- La seva missió és protegir el casteller i atorgar-li la consideració social deguda a la seva activitat.

4.11-En el cas que un membre de la Comissió Reglamentària presenti una denúncia o sigui denunciat no podrà participar en el procés d’investigació, i la Junta assignarà a algú dels seus membres per ocupar puntualment el seu lloc mentre duri la investigació i el procediment sancionador. En el cas de ser tota la Comissió Reglamentària la denunciant o denunciada es sotmetrà el cas a assemblea.

4.12-La Comissió Reglamentària pot intentar resoldre els conflictes sense necessitar d’haver d’arribar a processos sancionadors.

4.13-La Comissió Reglamentària pot intentar resoldre el conflictes sense la necessitat que hi hagi una denúncia per escrit.

4.14-Els components seran discrets amb els casos que estiguin en procés i amb la informació de que disposin.

4.15-Composició: cinc membres escollits en assemblea extraordinària quan hi hagi un conflicte.  Cap dels membres poden estar implicats en el conflicte.

  1. FALTES

5.1-En l’aplicació de les sancions es tindrà en compte i es valoraran les circumstàncies personals del casteller, transcendència del dany produït o causat i el grau de reiteració o reincidència.

5.2-Les faltes comeses per la canalla seran comunicades als pares o tutors legals.

5.3-En cas d’un procés a un membre de la canalla, un membre de l’Equip de Canalla s’incorporarà a la Comissió per informar i explicar les circumstàncies i accions de l’imputat, però no tindrà vot, ja que podria ser parcial.

5.4-Les faltes es classificaran, atenent a la seva importància, reincidència i intenció, en lleus, greus o molt greus.

5.5-LLEUS.

5.5.1-La incorrecció amb el públic i amb els companys.

5.5.2-La manca de puntualitat i absències injustificades a les actuacions, sempre que s’hagin apuntat a la llista.

5.5.3-El descuit en la conservació dels locals, material, instal•lacions i/o documentació de la Colla.

5.5.4-Poca cura en la neteja personal i infracció de les normes d’indumentària castellera.

5.5.5-La vigència de les faltes lleus serà d’un any, a comptar des de la data en que s’ha comès la falta.

5.6-GREUS.

5.6.1-La reiteració d’una mateixa falta lleu o tres de diferents, també lleus.

5.6.2-Les activitats persuasives per coaccionar altres membres i crear un ambient conflictiu a la Colla.

5.6.3-Qualsevol activitat que posi en perill la integritat d’un membre de la Colla.

5.6.4-Comportar-se de forma escandalosa i/o trencar les normes de convivència establertes per la societat vestint la indumentària castellera a llocs públics o en activitats organitzades per la Colla.

5.6.5-Qualsevol tipus de baralla o agressió.

5.6.6-Si el Cap de Colla omet conscientment els seus deures i provoca un risc per a la seguretat d’un membre, membres o acompanyants.

5.6.7-Si la Junta omet els seus deures posant en perill la unitat de la Colla.

5.6.8-Les accions motivades per discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

5.6.9-La vigència de les faltes greus serà de dos anys, a comptar des de la data en que s’ha comes la falta.

5.7-MOLT GREUS

5.7.1-La reiteració d’una mateixa falta greu o tres de diferents, també greus.

5.7.2-Sostreure material, objectes o patrimoni de la Colla i d’altres llocs i dependències, així com de membres o acompanyants.

5.7.3-Dirigir, contradir i discutir les ordres d’execució dels castells del Cap de Colla o responsable assignat.

5.7.4-La utilització o difusió indeguda de dades o assumptes dels quals es tingui coneixement per raó de l’activitat de la Colla.

5.7.5- No respectar el cos dels altres.

5.7.6-Les accions motivades per discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social per part dels membres de la Junta o de la Tècnica.

5.7.7-La vigència de les faltes molt greus serà de tres anys, a comptar des de la data en que s’ha comès la falta.

5.8-SANCIONS

5.8.1- Les faltes lleus seran amonestades mitjançant un escrit i es faran constar en el llibre de faltes, juntament amb l’amonestació verbal.

5.8.2-Les faltes greus seran sancionades amb una suspensió d’entre una setmana i quatre mesos, es comunicaran per escrit i en quedarà constància en el llibre de faltes.

5.8.3-Si una persona ha estat sancionada per una falta molt greu, perdrà el dret a presentar-se  per a qualsevol càrrec electe de la Colla durant tres anys.

5.8.4-Les faltes molt greus seran sancionades amb una suspensió d’entre quatre mesos i un dia fins a sis mesos o expulsió, i en quedarà constància en el llibre de faltes.

5.8.5-En cas d’expulsió se sotmetrà el cas a assemblea, en que després de la presentació de les proves i al•legacions de l’inculpat, es votarà l’expulsió. En cas de que el resultat de les votacions surti de no expulsió s’aplicarà la sanció màxima, que és de sis mesos.

5.9-TRAMITACIÓ DE LES DENÚNCIES I FALTES

5.9.1-Les denúncies s’han de presentar per escrit a un membre de la Junta Directiva, aquesta crearà la  Comissió Reglamentària.

5.9.2-El casteller te dret a l’anonimat en cas d’estar involucrat en un procediment sancionador. Tant el denunciant com el denunciat.

5.9.3-La Comissió analitzarà i investigarà els fets i qualificarà de lleu, greu o molt greu, i proposarà l’amonestació o la sanció corresponent, si s’escau.

5.9.4-En qualsevol cas es comunicarà, tant al denunciant com al denunciat, el resultat del procediment sancionador.

5.9.5-Quan la Comissió Reglamentària hagi decidit la resolució del procediment sancionador, la presentarà per escrit a la Junta, que la corroborarà o la denegarà. La denegació es pot produir per possibles incorreccions de procés o diferències de criteri en l’aplicació de l’amonestació o la sanció.

5.9.6-En cas que no s’arribi a un acord la Junta i la Comissió Reglamentària s’hauran de reunir.

5.9.7-Si la Comissió Reglamentària i la Junta continuen en desacord, es portarà el cas a l’assemblea.

5.9.8-L’amonestació o la sanció serà comunicada a l’implicat mitjançant el/la President/a o Vice-president/a. Els efectes de la sanció entraran en vigor a partir del moment en que sigui comunicada.

5.9.10-L’inici, investigació i resolució d’un procediment sancionador hauran de tenir lloc, en tot cas, dins d’un període màxim de tres mesos, excloent períodes de vacances i inactivitat a la Colla.

5.9.11-En cas que la falta comporti una despesa econòmica per a la Colla, l’implicat o implicats l’hauran d’assumir.

 

 

Castellar del Vallès, a 14 Gener 2017

 

El podeu descarregar en el següent link

Descarrega pdf

Ús de cookiess

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxeu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies