Acta Assemblea General Ordinaria 2018

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ “CASTELLERS DE CASTELLAR”

Es celebra l’ASSEMBLEA GENERAL de l’associació de CASTELLERS DE CASTELLAR, el dia 13/01/2018 al domicili social de l’Associació, a la plaça del Mirador s/n, de Castellar del Vallès, en primera convocatòria a les 17.30 h, i per falta del quòrum que manen els estatuts, es celebra la segona convocatòria a les 18.09 h, amb els següents assistents:

Justo Cidoncha, Anna Sola, Manel Corral, Ferran Planchart, Eduard Garrigós, Josep Casajuana, David Homet, Rosa Maria Navarro, Mo Hernández, Mireia Homet, Marta Serra, Ramón Morera, Eva Morera, Francesc Montcusí, Xavi Quesada, Gerard Rosell, Mercè Germà, Xavi Bella, Carme Tena, Roser Avellaneda, Laia Bella, Carme Selvi, Antoni Tintó, Joana Novella, Pep Vila, Vanessa Rus, Jordi Aura, Carme Moragas, Mireia Ramoneda, Pau Roma, Marta Bayo, Gerard Prat, David Soto, Vanessa Garcia, Dolors Moreno, César Huguet, Joan Aura, Eduard Escribano, David Rodríguez, Sergio Mendoza, Mireia Bella, Mateu Chacón, Pol Vila, Roser Badia, Xavier Chacón, Claudia Llonch, Laia Tintó, Xavi Santín, Marc Llonch, Jordi Rosell

I una sèrie de menors, fins a conformar un total de  60 persones.

El Sr. Jordi Rosell Puig  ha delegat el vot a la Sra. Mireia Homet

El Sr. Xavier Santin Garcia  ha delegat el vot a la Sra. Vanesa Rus

De tots els socis presents més les delegacions de vot existents, només tenen dret a vot, segons l’article novè dels Estatuts Socials, els majors de 16 anys i per tant assisteixen 48 socis amb dret a vot. Els 48 assistents voten presencialment i dos amb delegació de vot.

L’ordre de l’ ASSEMBLEA GENERAL DEL 13/01/2018 és el següent:

 

Punts de l’assemblea:

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la última assemblea extraordinària

1.2 .- Resposta consulta Coordinadora temes pendents assemblea extraordinària.

2.- Àrea econòmica:

 • Balanç 2017
 • Pressupost 2018.

3.- Ampliació de informació. Costos de material, autocars, sortides, camises, dinars, vermuts, etc.

4.- Àrea Tècnica:

 • Valoració 2017
 • Presentació candidatures Comissions Tècniques
 • Votació i aprovació
 • Objectius 2018 de la nova Comissió Tècnica

5.- Equip de contractació:

 • Presentació novetats
 • Calendari d’Actuacions 2018

6.- Seguretat :   Equip de seguretat

7.- Quotes de socis:

 • Pagament durant el mes de gener i febrer
 • Carnets i grup oficial de Whatsaap
 • Actualització de dades

8.- Precs i preguntes.

Actuen com a president i Secretària d’aquesta Assemblea el Sr. Just Cidoncha Castillo i Anna Sola Ruiz respectivament.

El president desprès del recompte dels socis inicia l’Assemblea  tractant els punts de l’ordre del dia.

Primer punt de l’ordre del dia: “Lectura i aprovació de l’acta de la última assemblea”

1.- En Just Cidoncha procedeix a la lectura de l’acta de la última assemblea extraordinària del dia 13/08/2017 i sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.

Donant resposta al punt de l’ordre del dia: “Resposta consulta Coordinadora temes pendents assemblea extraordinària”

Segons pregunta feta a la Coordinadora, ens diu que no hi ha documentació escrita sobre el tema, i que som els primers castellers que els hi fan aquesta pregunta.

Segon punt de l’ordre del dia: “Àrea econòmica: Balanç 2017, Pressupost 2018.”

Pren la paraula el tresorer de la colla el Sr. Manel Corral i apunta que els guanys per l’exercici 2017 han estat de 9.901€, encara que resta pendent de

 

cobrar una subvenció de la Diputació que faria augmentar la xifra en 11.258€. Fa repàs de  les partides d’ingressos i de les depeses, de les quals se’ls facilita als socis un full imprès.

A continuació fa el mateix amb el pressupost de l’any 2018.

Tercer punt de l’ordre del dia: Ampliació de informació. Costos de material, autocars, sortides, camises, dinars, vermuts,etc.”

Es fa un aclariment a les diferents partides, amb desglossament per comptes.

Es fa incidència sobretot amb que tothom pregunti allò que no se ha entès de les despeses o dubtes que existeixin amb les partides corresponents.

El president fa incidència per exemple a les depeses de desplaçament, que són les depeses més fortes, i l’important que és que la gent s’apunti a les llistes per poder encarregar l’autocar, i lo difícil que es fa la logística quan la gent s’apunta a última hora quan ja s’han retirat llistes.

La Marta Bayo apunta que si es que s’apunta gent a última hora es pot anar en cotxes particulars, cosa que ja es fa a l’actualitat.

Queden aprovats els pressupostos per unanimitat.

Quart punt de l’ordre del dia: “Àrea Tècnica: Valoració 2017, Presentació candidatures Comissions Tècniques, Votació i aprovació, Objectius 2018 de la nova Comissió Tècnica

Pren la paraula el Cap del cos tècnic el Sr. Gerard Rosell. Com a valoració comenta que aquesta ha estat la temporada amb més castells desmuntats. Hem assolit els 15 castells desmuntats per sota. Hem descarregat el pilar de 5. Hem carregat el 3 de 7.

Passa a presentar la candidatura i el nou organigrama per la temporada 2018.

Es fa una projecció de com quedaria l’organigrama de la nova temporada. En aquesta nova temporada s’afegiran el Pol Vila i la Silvia Almohalla per donar un cop de mà al equip de Canalla, així com la Mireia Bella i el Mateu Chacón a troncs, a l’equip de nouvinguts la Berta Huguet, a més de la Dolors Moreno.

No s’afegeixen a l’organigrama de tècnica doncs tots quatre son menors d’edat (Silvia, Pol, Mateu i Berta), però la junta valora la seva ajuda a l’equip i l’entusiasme per les tasques a fer. Procedim a la votació:

Resultats de les votacions:

Junta Tècnica:  Voten 50 persones

Majors de 16 anys amb dret a vot 50

SI: 46 PERSONES / NO: 4 PERSONES / BLANC: 0 PERSONES / NUL: 0 PERSONES

El Sr. President dona per acceptada la convocatòria per majoria absoluta.

Aprovada la candidatura, el Sr. Gerard Rosell reprèn la paraula per explicar-nos els objectius per la temporada 2018. Aquest any es vol fer un calendari d’assistència de tota la gent i poder fer previsions de llistes d’assaig i també per la llista d’autocars. Ens ensenya a pantalla un excel amb percentatges d’assistència, que han anat recollint durant tota la temporada anterior, amb les persones de tronc, a manera de prova. És una bona eina que aquest any 2018 portaran a terme amb la resta de la colla.

Com a construccions, la intenció es recuperar el 3 d 6 per sota, que s’ha anat treballant durant la temporada passada, consolidar el pilar de 5 per poder treure-ho a plaça regularment, treballar els castells de 7. Una nova proposta per aquesta temporada  es la d’afegir un 3er assaig setmanal, diferent de com s’havia  fet anteriorment, els assajos de millora. Consistiria en un assaig d’una hora , de 20:30 a 21:30 però amb proves de tronc i pinyes. Seria la manera de poder rotar gent a pinyes i tronc. Això implicaria un plus setmanal per part de tots.

Per decidir-ho ho farem per votació a mà alçada. Si surt que si es començaria a partir de la primera actuació i si no hi hagués assistència s’acabaria anul·lant. Aquest assaig s’aprofitaria allargant-ho en temps la setmana que tinguem actuació a casa. Quedaria inclosa la canalla també.

El Pau Roma demana la paraula i demana que la gent sigui conscient, i que si voten que si, es per ser conseqüent amb el que es vota.

Procedim a la votació.

Resultats de les votacions:

Assaig Extra: Votació a mà alçada.

Majors de 16 anys amb dret a vot 50, incloses dues delegacions de vot.

SI: 14 PERSONES / NO: 17 PERSONES / NO VOTEN/EN BLANC: 19 PERSONES

El Sr. President dona per acceptades la consulta i la secretària manifesta el resultat obtingut. Per tant es dona per anul·lada la proposta.

Demana la paraula En Xavi Bella, apuntant que ell vota en blanc perquè no es podrà comprometre a vindre tots els dimecres, cosa que corroboren la majoria dels assistents.

Cinquè punt de l’ordre del dia: “Equip de contractació: Presentació novetats, Calendari d’Actuacions 2018”

Prenc la paraula el Sr. Pau Roma. Aquest any s’ha fet el calendari amb l’ajuda del Marc Llonch, en Jordi Aura, en Valenti Vives i Marc Santandreu, que formaran part del nou grup de contractació junt a ell mateix. Presenta el calendari que ens ho farà arribar per correu a tots els socis.

Per la temporada 2018 s’han afegit més actuacions, ja que els socis havien fet el comentari de que feien poques actuacions.

Restarà pendent de determinar que farem amb la nostra Diada del novembre, doncs tenim algun problema de dates.

Sisè punt de l’ordre del dia: “Seguretat :   Equip de seguretat”

Prenc la paraula el cap de seguretat en Xavi Quesada i Joana Novella de l’equip de seguretat. Al grup de seguretat a més d’ells dos hi és també la  Marce. Voldrien una quarta persona a l’equip ja que per circumstàncies laborals de cada un d’ells ens podrien trobar amb que no tinguem a ningú de seguretat a la colla. Si més no, es demana algú que estigui controlant coses durant els assajos i les actuacions, com que la gent estigui ben enfaixada, tema pírcings, l’ambulància i si s’ha de fer algun parte, etc.

Com a objectius comenta la Joana que els pírcings i les arracades no entren a l’assegurança, i per tant faran més seguiment del tema, es millorarà el tema d’assegurança, assistiran a mes reunions de la junta tècnica ja que amb la junta directiva ja s’hi va. Hi van anar a una reunió a Reus sobre el tema de la igualtat de gènere, que els hi ha fet reflexionar sobre el tema, i veuen que a la nostra colla no tenim problemes d’aquesta mena. Al ser una colla petita, no patim aquests problemes.

En acabar de parlar, la Carme Moragues diu que s’afegeix al grup de seguretat.

En Pau demana la paraula i parla del dia de la Diada, que vàrem tenir la caiguda del 3d7. Diu que la gent que estava de públic es va alarmar més del compte al veure el nostre cordó de seguretat, creient que havia estat alguna cosa molt greu. Comenta que està molt be, però que poder es podria fer més petit i no tan gran com el vàrem fer, per evitar aquesta sensació d’alarma a la gent.

La Carme Moragas apunta el mateix, que al ser tanta gent aquest cordó es va fer molt gran i poder no calia. També diu que les ambulàncies que venen a fer assistència no estan preparades per les caigudes. El Xavi li diu que en caigudes més delicades es truca al 112. També es podria mirar si la colla es podria fer càrrec de pagar un extra i tenir una ambulància amb metges.

El Gerard Rosell apunta que, l’important es que estigui organitzat, concret, i proporcionat a la caiguda.

Pren la paraula el President per comentar un petit incident el dia de la nostra Diada, i demana que evitem enfrontaments amb persones especialistes que estan fent el seu treball. Si passes això s’ha de dir a persones representants  de la colla i que miri de solucionar-ho.

Setè punt de l’ordre del dia: “Quotes de socis: Pagament durant el mes de gener i febrer, Carnets i grup oficial de whatsaap, Actualització de dades.

Per aquesta nova temporada les quotes dels socis quedaran igual.

50 € quota familiar, 30 € majors de 25 anys i 20 € menors de 25 anys.

Pagament durant gener i febrer.

El dia 19, dia del primer assaig de temporada, s’anul·larà el grup oficial de whatsaap de la colla “Comunicació Capgirats” a tots els socis del 2017 i a mida que es vagi pagant la quota s’aniran afegint al grup.

El mateix passarà amb els carnets de socis, que es faran entrega a mida que es satisfaci la quota.

El Manel Corral comenta que qui vulgui pagar la quota per banc, ho pot fer i que passarà les dades pel grup oficial de whatsaap.

Prenc la paraula la Sra. Rosa Navarro per mostrar a la pantalla com funciona la pàgina web amb l’usuari personal, entre d’altres coses, hi ha  una bústia de suggeriments que es anònima. El Joan Aura pregunta si per veure el calendari s’ha d’entrar en la part privada, a lo que la Rosa respon que per veure això no cal, que es pot veure a la part pública.

Ajuden a la Rosa el Joan Aura amb l’instagran i facebook. L’Elvira Arderius també li dona un cop de mà.

El President, en Just Cidoncha, comenta que la base de dades s’hauria de tenir sempre actualitzada i que la gent que canviï de correu i de telèfons, que ho comuniqui.

Vuitè punt de l’ordre del dia: “Precs i Preguntes”

Roser Badia  pregunta si per la diada de l’11 de setembre es podrà assistir com a colla castellera i fer actuació. Sobre les Angles, comenta que entén que encara que ella no ha fet responsable a ningú dels que es van quedar a dalt, al refugi, per dormir, sap que els que estaven a dalt han tingut aquesta sensació, i vol donar les gràcies a les persones que s’hi van quedar.

El president prenc la paraula i comenta, que segurament aquest any es mirarà de fer-ho tots junts al mateix lloc, per evitar aquest problema. Però que dependrà de la gent organitzadora de l’acte, a veure que ens donen.

Aclareix, ja que algú ha fet la pregunta que som 145 persones sòcies.

Sense més comentaris el president dona per finalitzada la sessió a les 20.06 hores de la tarda.

Podeu descarregar en pdf AQUI

Reglament intern Colla Castellera de Castellar del Valles

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS CASTELLERS DE CASTELLAR.

(Aprovat per assemblea General el 14 de Gener de 2017).

El Reglament de Règim Intern dels Castellers de Castellar està basat en els principis de respecte a l’exercici de la llibertat dels castellers, i respecte de les normes de convivència que han de regular les relacions entre els que integren la Colla. Aquest Reglament pretén  fer compatibles la participació del casteller en totes les activitats i actuacions amb el funcionament de la Colla com a col•lectiu.

El Reglament de Règim Intern podrà ser modificat a l’Assemblea General quan es cregui convenient.

__________________________________________________________________________

 

 

 

1.REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA JUNTA DIRECTIVA DELS CASTELLERS DE CASTELLAR .

L’objectiu és la regulació  i l’elecció dels màxims responsables de l’Associació dels Castellers de Castellar  (Junta Directiva ).

1.1-  Podran exercí el dret a vot  tots els associats majors de 16 anys , que hagin abonat la seva quota anual, i que no hagin estat privats dels seus drets com a  associats en ple dret , a través d’una sanció disciplinària  .

1.2-  Podran ser candidats  a la Junta Directiva tots els associats majors d’edat  que no hagin estat suspesos o privats dels seus drets com a tal.  Es podran incorporar menors d’edat a la Junta Directiva sols com a col•laboradors.

1.3-El candidat a la Presidència , sempre haurà de ser major edat  i tenir un mínim de dos anys  com a membre de la colla en qüestió .

1.4- Correspon  a la Junta Directiva en curs  la convocatòria de les eleccions de la Junta Directiva  i la constitució de la Junta Electoral . També es responsabilitat de la Junta Directiva en curs  vetllar per la transparència  d’aquest procés .

1.5-Junta Electoral i mesa electoral  , estarà formada per  tres socis majors d’edat  i el  Cap de Colla  en el moment de les eleccions . Cap dels tres socis  podrà ser integrant de cap de les candidatures dels moment , seran elegits a petició dels propis interessants o  per sorteig . Qualsevol dels membres de ple dret pot ser elegit per formar part de la Junta Electoral  i mesa electoral.

1.6-Les candidatures que optin a l’elecció podran designar a un representant a la Junta Electoral  sense vot però amb veu a la Junta Electoral .

1.7-Un cop acordada la convocatòria  s’enviarà per correu electrònic a la resta associats .

1.8-Les possibles Candidatures tindran un termini de  15 dies per presentar les candidat via correu electrònic  a la Junta  Electoral.

Un cop acceptades les candidatures per la Junta Electoral , seran presentades a través del correu electrònic i al local de assaig a la resta d’associats  juntament amb el seu programa electoral.

El dia de la Assemblea general es realitzarà  una presentació de cada candidatura amb el seu programa electoral  a tots els associats.

1.9- Les votacions es guanyaran per majoria simple . En el cas d’haver-hi  empat es repetirà la votació en el termini de una setmana .

Es denomina majoria simple o majoria ordinària al sistema de votació mitjançant el qual es requereix, per a aprovar una decisió, més vots a favor dels quals són en contra. És a dir, es tria l’opció que obtingui més vots que les altres.

1.10- Les despeses seran a càrrec de cada candidatura .

1.11-Proclamació, constitució i mandat de les Junta Directiva. Al finalitzar les votacions,  la mesa Electoral farà l’escrutini . Un cop realitzat aquest es proclamarà  la candidatura guanyadora i també via correu electrònic .

En cas d’una única candidatura, aquesta podrà ser aprovada per majoria simple .

1.12-La Junta Directiva. Serà constituïda  en un termini de set dies  des de la seva proclamació.  Durant aquests dies es farà tot el traspàs d’informació  entre la Junta Directiva entrant i la  sortint.

1.13-El mandat de la Junta Directiva durarà dos anys . Podent ser reelegits els seus membres amb períodes d’igual durada.

1.14-En cas que la Junta Directiva o el President/a  individualment , vulgui cessar abans en la seva responsabilitat, haurà de comunicar-ho en assemblea General , un mes abans  de l’efectivitat de la renuncia. Durant aquest termini s’obrirà  un nou procés electoral.

1.15-El President/a  podrà cessar als integrants de la Junta Directiva, i substituir-los en cas de dimissió , renúncia  o cessament  per qualsevol  causa , per tal de mantenir  el nombre mínim dels sis  integrants .

1.16-Funcions: Portar la logística, la part administrativa i les relacions amb altres entitats.

1.17-Composició:

President/a

Vice-president/a

Secretari/ària

Tresorer/a

Vocals

1.18-Cada mes es reuniran els membres de la Junta per tractar temes del funcionament de la Colla.

1.19-Reunions extraordinàries: es faran quan els membres de la Junta les considerin necessàries.

1.20-Preparació de l’ordre del dia: els membres de la Junta o de la Colla que hi vulguin participar comunicaran a Secretaria o Presidència els temes a tractar.

1.21-Les reunions de la Junta són obertes exceptuant quan s’hagi de tractar, un procediment sancionador. Només els membres de Junta tenen dret de vot.

1.22-La Junta té el dret i el deure d’estar informada dels progressos de les comissions.

1.23-Té el deure d’informar a la Colla.

1.24-Té l’obligació d’informar a les Comissions de qualsevol activitat que hi tingui relació amb elles abans d’informar la Colla.

1.25-La Junta té el dret i el deure de supervisar les activitats de les comissions.

1.26- Les úniques persones capacitades per comunicar decisions relacionades amb la Colla a entitats o persones externes són el/la President, el/la Cap de Colla o la persona assignada per Junta.

1.27-   La Junta ha d’actuar de forma conjunta, mai individualment.

 

2.REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA JUNTA TÈCNICA DELS CASTELLERS DE CASTELLAR .

L’objectiu es la regulació  i l’elecció dels màxims responsables en matèria Castellera de la Colla Castellers de Castellar (Junta tècnica). Funcions: S’ encarrega de la condició tècnica i física dels castellers.

2.1-  Podran exercir el dret a vot  tots els associats majors de 16 anys , que hagin abonat la seva quota anual, i que no hagin estat privats dels seus drets com a  associats en ple dret , a través d’una sanció disciplinària  .

2.2-  Podran ser candidats  a la Junta Tècnica tots els associats majors d’edat  que no hagin estat suspesos o privats dels seus drets com a tal.  Es podran incorporar menors d’edat  a la Junta Tècnica  sols com a col•laboradors.

El candidat a Cap de  Colla, sempre haurà de ser major edat  i tenir un mínim de dos anys  com a membre de la colla en qüestió .

2.3- Correspon  a la Junta Directiva  la convocatòria de les eleccions de la Junta Tècnica i la constitució de la Junta Electoral .

2.4-Junta Electoral i mesa electoral , estarà formada per  tres socis majors d’edat  i el president  actual de la Junta Directiva en el moment de les eleccions. Cap dels tres socis  podrà ser integrant de cap de les candidatures dels moment , seran elegits a petició dels propis interessants o  per sorteig . Qualsevol dels membres de ple dret pot ser elegit per formar part de la Junta Electoral  i mesa electoral.

Les candidatures que optin a l’elecció podran designar a un representant a la Junta Electoral   sense vot però amb veu a la Junta Electoral .

2.5-Un cop acordada la convocatòria  s’enviarà per correu electrònic a la resta d’associats.

2.6-Les possibles Candidatures tindran un termini de  15 dies per presentar les candidat via correu electrònic .

2.7-Les candidatures han de constar : Cap de Colla , Cap de Canalla, Cap de Pinya i Cap de Tronc .

Sempre s’hi podran incorporar més persones , amb l’únic requisit que s’informi  a la colla en el primer assaig  casteller que es faci, a partir de la seva incorporació.

2.8-Un cop acceptades les candidatures per la Junta Electoral , seran presentades a través del correu electrònic a la resta d’associats  juntament amb el seu programa electoral.

2.9-Una setmana abans de les votacions es realitzarà  una presentació de cada candidatura amb el seu programa electoral  a tots els associats .

2.10- Les votacions es guanyaran per majoria simple . En el cas d’haver-hi  empat es repetirà la votació en el termini de una setmana .

2.11- Les despeses seran a càrrec de cada candidatura .

2.12-Proclamació, constitució i mandat de les Juntes Tècniques . Al finalitzar les votacions,  la mesa Electoral farà l’escrutini . Un cop realitzat aquest es proclamarà  la candidatura guanyadora i també via correu electrònic .

2.13-En cas d’una única candidatura, aquesta podrà ser aprovada per majoria simple .

2.14-La Junta Tècnica. Serà constituïda  en un termini de set dies  des de la seva proclamació.  Durant aquests dies es farà tot el traspàs d’informació  entre la Junta Tècnica entrant i la  sortint.

2.16-El mandat de la Junta Tècnica durarà un anys . Podent ser reelegits els seus membres amb períodes d’igual durada .

2.17-En cas que la Junta Tècnica o el Cap de colla individualment , vulgui cessar abans en la seva responsabilitat , haurà de comunicar-ho a la Junta  Directiva , un més abans  de l’efectivitat de la renuncia. Durant aquest termini s’obrirà  un nou procés electoral .

2.18-El cap de Colla podrà cessar als integrants de la Junta Tècnica , i substituir-los en cas de dimissió , renúncia  o cessament  per qualsevol  causa , per tal de mantenir  el nombre mínim de quatre integrants .

2.19-El Cap de Colla té l’obligació de vetllar per la seguretat dels castells i dels membres que el formen sempre que segueixin les seves directrius.

2.20-La única persona que té el deure i el dret de dirigir la gent en un castell és el Cap de Colla. En cas que així ho cregui pertinent podrà assignar persones autoritzades per ajudar-lo tant dins com fora del castell.

2.21-El Cap de Colla, amb l’assessorament de la Comissió Sanitària, podrà anul•lar la participació de qualsevol casteller en l’execució del castell si valora que aquella persona no està preparada a causa del seu estat físic o psíquic.

2.22- El cap de Colla ha de designar una persona que el substitueixi en funcions per casos en que no pugui ser present en l’actuació o l’assaig.

2.23- Té l’obligació d’informar a les comissions de qualsevol activitat relacionada amb elles abans d’informar a la Colla.

 

 1. REGULACIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES INTEGRANS DE LA COLLA CASTELLERA DELS CASTELLERS DE CASTELLAR.

3.1 - NORMATIVA D’ADMISSIÓ

3.1.1-Com diuen els Estatuts de la Colla Castellera dels Castellers de Castellar .Poden formar part  de l’associació totes les persones físiques i jurídiques  que de manera lliure i voluntària, tinguin interès  en les seves finalitats.

3.1.2- Per ser considerat membre integrant de la Colla s’ha de donar les dades personals que es demanin per part de l’Àrea de Secretaria de la Colla i signar el full d’inscripció així com el full de dades sanitàries. Totes aquestes dades son confidencials.

3.1.3- La signatura implica la plena acceptació dels Estatuts i el Reglament de Règim Intern dels Castellers de Castellar. Els menors d’edat necessiten la signatura dels pares o tutors legals.

3.2-Qualsevol menor que vulgui formar part de l’associació  i que no estigui emancipat  necessiten el consentiment dels pares o tutors legals. Amb  la signatura del formulari corresponent.

3.1.4-En el cas dels menors de 16 anys cal que el pare o tutor legal sigui membre en ple dret de l’Associació.

3.1.5-Tots els  integrants de l’associació cal que aboni la seva quota anual  en els  terminis fixats per la Junta Directiva.

3.1.6-Seran membres de ple vot tots aquells  que hagin abonat la seva quota dins el termini corresponent.  Aquest termini serà el mes de Febrer. I omplert el formulari d’admissió a la colla.

3.1.8-En el cas dels  socis inscrits fora del termini  de pagament de la quota l’hauran d’abonar en el moment de la seva acceptació.

3.1.9-Els socis inscrits en el període de 1 de Gener  al més de Juny, la seva quota serà 10 Euros.

3.1.10-Cal presentar la documentació   exigida per part de la Junta Directiva  per tal de formar part de la Colla Castellera dels Castellers de Castellar.

Fotocopia DNI i omplir el formulari de petició ingrés a la Colla Castellera.

Un cop acceptada la sol•licitud ingrés la Junta directiva tindrà set dies per acceptar o no  al nou membre.

Un cop es faci afectiva l’acceptació del nou integrant o no se li comunicarà   via e-mail a l’interessat.

Aquest tindrà set dies per abonar la quota de socis.

S’informarà a la següent assembla a la resta dels integrants de la Colla.

3.1.11-Abonament de les quotes, es realitzarà mitjançant abonament directa al CC de l’associació (a traves de caixer automàtic) o  pagament efectiu  al Tresorer/era de l’Associació.

3.1.11-La Quota de soci  es 20€, 30€, 50€ anual. La modificació d’aquesta s’haurà  aprovar per assemblea general.

3.2- MOTIUS DE BAIXA.

3.2.1- La baixa voluntària s’haurà de comunicar a l’Àrea de Secretaria.

3.2.2- S’aplicarà la baixa automàtica al casteller que no participi dels assajos i actuacions en el període de l’ últim any, SENSE MOTIU. I aquell que no aboni la seva quota anual.

3.2.3- Les persones que no es puguin presentar a assajos i/o actuacions per motius laborals o personals i no vulguin ser donades de baixa ho hauran de comunicar per escrit a l’Àrea de Secretaria.

3.2.4- Per expulsió.

3.3-LA VESTIMENTA.

3.3.1-La roba i vestuari per a les actuacions es podran adquirir previ pagament a excepció de la camisa que abans s’haurà de guanyar.

3.3.2-.Per guanyar-se la camisa es valorarà l’assistència als assajos i a les actuacions que el cap de colla i la tècnica creguin convenient després de la seva incorporació a l’associació, tenint en compte per a aquesta valoració qualsevol impediment que per motius laborals o personals li impedeixin anar a la totalitat dels assaigs i actuacions.

Serà el cap de colla juntament amb la tècnica l’encarregat de realitzar les valoracions i comunicar-ho al associat i al vocal de material per a que pugui lliurar previ pagament la camisa.

3.3.3-El preu de les  camises tindran el preu estipulat cada temporada per la junta directiva.

3.3.4-Qualsevol discrepància sobre la decisió de la tècnica en qualsevol cas podrà ser presentada a la junta per que es pronunciï sobre la mateixa.

3.3.5-.Amb qualsevol cas la junta pot decidir també atorgar camises a membres de la colla, que no estiguin implicats al nucli del castell, Pinya, tronc, etc, totes aquelles persones que la junta consideri aptes per qualsevol altra lloc dintre de la colla, seguretat, paradeta, esdeveniments, etc. I que per diverses raons no estiguin al nucli del castell i sempre per decisió de la Junta administrativa, podran tenir camisa castellera.

3.4- DRETS DELS CASTELLERS

3.4.1-Dret a la llibertat d’ expressió, informació i participació sempre que no s’incompleixi cap deure.

3.4.2- Dret a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que es demanen per a l’admissió a la Colla.

3.4.3-Dret a no ser discriminat en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

3.4.4-Dret a participar en totes les actuacions i activitats que s’organitzin a la Colla.

3.4.5- Dret a assistir a l’assemblees amb veu i vot.

3.4.6- Dret a poder expressar, mitjançant la Comissió Reglamentària, queixes o denúncies sobre el tracte rebut.

3.4.7- Dret a presentar al•legacions de defensa a la Comissió Reglamentària en cas de procés sancionador.

3.4.8- Dret a emetre el vot, en qualsevol consulta generalitzada a la Colla, mitjançant un escrit tancat entregat a l’ Àrea de Secretaria, abans que tingui lloc la consulta en el cas que no hi pugui ser present o bé amb la delegació del seu vot, també mitjançant un escrit signat i amb la indicació de la persona a la qual delega el seu vot.

3.4.9- Dret a conèixer els Estatuts, Reglament de Règim Intern i normes de funcionament.

3.4.10- Dret a presentar-se per a càrrecs de Junta, Tècnica o Comissions.

3.4.11-Dret a assistir a les reunions de Junta, proposar punts en l’ordre del dia i participar en les diferents comissions.

3.5- DEURES DELS CASTELLERS

3.5.1-Deure de conèixer i complir Els Estatuts i el Règim Intern i normes de funcionament, per a la consecució de la convivència dins la Colla.

3.5.2-Deure de respectar l’intimitat dels altres castellers.

3.5.4- Deure de fer un ús correcte dels estris i instal•lacions de la Colla, evitant actes o conductes que les malmetin o perjudiquin.

3.5.6- Deure de donar un tracte respectuós als altres membres de la Colla.

3.5.7-Deure de col•laborar en l’execució d’un castell durant els assajos i les actuacions. Si no es vol participar en l’assaig s’ha de sortir del local.

3.5.8- Deure de participar regularment en els assajos.

3.5.9-Deure de participar en les actuacions ajustant-se als horaris establerts.

3.5.10-Deure de presentar-se als assajos, les actuacions i activitats en condicions físiques i psíquiques adequades per no fer perillar la pròpia integritat  i la dels altres castellers.

3.5.11-Deure d’assistir a les actuacions amb la camisa de la Colla amb l’escut corresponent, pantalons blancs i faixa.

3.6- COMPORTAMENT EN ASSAJOS, ACTUACIONS I ACTIVITATS.

3.6.1-Camisa:   Ha de ser de teixit, no van bé jerseis ni gènere de punt.

3.6.2-Pantalons: Han de ser de teixit fort.

Els pantalons de xandall i de gènere de punt impedeixen pujar als que van al pis/os de sobre.

No han de tenir butxaques als costats ni botons metàl•lics.

3.6.3-S’ha d’arribar a l’hora establerta amb puntualitat. L’autocar marxarà a l’hora indicada. Igualment s’ha d’estar a la plaça amb antelació al començament de l’actuació.

3.6.4- En descarregar un castell, els castellers de tronc no poden deixar-se caure sobre la pinya. Hi ha perill de lesions.

3.6.5-A l’hora de celebrar un castell no causarem molèsties ni ofenses amb gestos, allusions i crits insultants a altres colles o persones.

3.6.6-La responsabilitat de la Colla tindrà lloc des del punt de sortida fins al punt de tornada predeterminats.

3.6.7-Fora d’horari casteller, si alguna persona es dedica a fer castells i es fa mal, tota la responsabilitat recaurà en els castellers que pugin o hagin ajudat a pujar.

3.6.8- Si en una actuació es requereix un assaig extraordinari s’haurà d’avisar si és possible amb 15 dies  d’antelació.

3.6.9- S’ha de notificar a la Tècnica l’assistència a les actuacions mitjançant la llista que  tindrà la Tècnica

3.6.10-  La no assistència en cas d’haver-se apuntat a la llista s’ha de notificar.

3.6.11- En una sortida fora de plaça, si no es torna amb la Colla s’ha de notificar a algun membre de Junta o de la Tècnica.

ASSAJOS I ACTUACIONS

3.6.12-Faixa: ben posada, que no caigui, especialment els castellers de tronc.

3.6.13-S’han de treure els objectes que puguin provocar accidents: les arracades, anells, penjolls del coll, ulleres, rellotges, polseres, etc.

3.6.14- No es poden dur a les butxaques de la camisa i els pantalons objectes que puguin ser perillosos com monedes, claus, carteres, etc.

3.6.15-Els membres que duguin lents de contacte rígides ho fan sota la seva responsabilitat.

3.6.16-Durant l’execució del castell no s’ha de menjar res, ni xiclets ni caramels, etc.

3.6.17-S’ha de callar durant l’execució del castell i estar atent a les indicacions que doni la Tècnica.

3.6.18-No discutir les decisions que donen el Cap de Colla i els Caps de Tècnica durant l’actuació i/o assaig. En tot cas es dirigint-nos a les persones implicades un cop s’hagi acabat l’assaig, i/o actuació.

3.6.19-No s’ha de coaccionar a ningú, especialment a la canalla sobre decisions preses prèviament per la Tècnica que la puguin influir negativament en el moment de pujar.

3.6.20-Per fer castells hem de ser respectuosos amb el cos dels altres. (No es pot ficar mà). No es poden practicar tocaments sense el consentiment del casteller implicat.

3.6.21-Respectarem l’entorn en el qual ens movem, el mobiliari urbà, etc. En definitiva mostrarem una bona imatge de la Colla.

3.6.22-En les festes en que es prepari un àpat on es demana la col•laboració dels castellers, tots ho hauran de fer aportant menjar o beguda en la mesura que els sigui possible, i durant l’àpat i a l’acabament del mateix hauran d’ajudar en les tasques que s’hagin de fer.

3.6.23-Quan hi hagi un pica-pica procurarem que la canalla hi pugui accedir. Si hi ha taula pels nens els grans no hem d’anar-hi, tret que siguem els responsables.

3.6.24-No està autoritzat l’ús d’armes o objectes que puguin implicar violència.

3.6.25-Si algú porta algun acompanyant, el comportament del qual no sigui correcte, el responsable serà el casteller amb qui hagi vingut.

3.6.26-Segons aprovació amb assemblea general de 02 febrer 2014, es va decidir que la colla Castellera de Castellar del Vallès es apolítica, per lo tant no participarà amb actes organitzats per grups polítics ni reivindicacions de cap mena de ideologia política, amb camisa de actuacions.  Sempre, es podria per voluntat pròpia del casteller assistir, però no en nom de la colla ni en representació de la mateixa.

 

3.6.27-Lesions:

 1. a) L’atenció mèdica als lesionats és a càrrec exclusiu de la Comissió Sanitària, la qual decidirà, juntament amb el personal sanitari que hi hagi a l’actuació, si s’ha de dur a l’hospital.
 2. b) Si algú va a l’hospital la Comissió Sanitària avisarà a l’encarregat de l’assegurança per poder fer els tràmits d’admissió.
 3. c) Quan algú vagi a l’hospital, un membre de la Colla l’acompanyarà i estarà amb ell fins que el donin d’alta o fins que la família se’n faci càrrec.
 4. d) Si el lesionat és menor d’edat es decidirà conjuntament amb els pares o tutors legals o tutor assignat, si hi són presents, l’ingrés a l’hospital.

ACTIVITATS DE LA COLLA.

3.6.28-La responsabilitat és de la Colla si la prepara la Colla.

3.6.29-Si s’ha de fer alguna despesa a càrrec del casteller s’haurà de pagar en el termini que s’estableixi.

3.6.30-La canalla està sota la responsabilitat dels seus pares o tutors legals tret que l’Equip de Canalla o tutor assignat se’n faci càrrec prèviament.

 1. COMISSIONS

4.1- Les comissions són aquells grups de treball que es dediquen a aspectes sectorials del funcionament de la Colla.

4.2-Les comissions tenen el dret d’estar informades de qualsevol activitat relacionada amb elles.

4.3-Tenen l’obligació d’informar a la Junta dels seus progressos.

4.4-Tenen l’obligació d’escollir un representant que informi a la Junta.

4.5-Tenen l’obligació de planificar i responsabilitzar-se del compliment de les seves activitats.

4.6-Les reunions podran ser convocades per qualsevol dels seus membres o de la Junta.

4.7-Formaran part de cada comissió aquells castellers que manifestin la voluntat de treballar-hi i que assumeixin la responsabilitat que comporta.

4.8-Els membres de cada Comissió tindran un portaveu i responsable que informarà a la Junta.

COMISSIÓ SANITÀRIA

4.9-L’objectiu de la Comissió Sanitària és garantir l’assistència primària, sempre que sigui possible, de les lesions en actuacions i assajos, comptant amb l’ajut d’entitats especialitzades quan sigui necessari. Addicionalment, s’encarregarà de la formació dels castellers en els àmbits de la promoció de la salut, la prevenció de lesions i el seu tractament bàsic.

COMISSIÓ REGLAMENTÀRIA.

4.10- La seva missió és protegir el casteller i atorgar-li la consideració social deguda a la seva activitat.

4.11-En el cas que un membre de la Comissió Reglamentària presenti una denúncia o sigui denunciat no podrà participar en el procés d’investigació, i la Junta assignarà a algú dels seus membres per ocupar puntualment el seu lloc mentre duri la investigació i el procediment sancionador. En el cas de ser tota la Comissió Reglamentària la denunciant o denunciada es sotmetrà el cas a assemblea.

4.12-La Comissió Reglamentària pot intentar resoldre els conflictes sense necessitar d’haver d’arribar a processos sancionadors.

4.13-La Comissió Reglamentària pot intentar resoldre el conflictes sense la necessitat que hi hagi una denúncia per escrit.

4.14-Els components seran discrets amb els casos que estiguin en procés i amb la informació de que disposin.

4.15-Composició: cinc membres escollits en assemblea extraordinària quan hi hagi un conflicte.  Cap dels membres poden estar implicats en el conflicte.

 1. FALTES

5.1-En l’aplicació de les sancions es tindrà en compte i es valoraran les circumstàncies personals del casteller, transcendència del dany produït o causat i el grau de reiteració o reincidència.

5.2-Les faltes comeses per la canalla seran comunicades als pares o tutors legals.

5.3-En cas d’un procés a un membre de la canalla, un membre de l’Equip de Canalla s’incorporarà a la Comissió per informar i explicar les circumstàncies i accions de l’imputat, però no tindrà vot, ja que podria ser parcial.

5.4-Les faltes es classificaran, atenent a la seva importància, reincidència i intenció, en lleus, greus o molt greus.

5.5-LLEUS.

5.5.1-La incorrecció amb el públic i amb els companys.

5.5.2-La manca de puntualitat i absències injustificades a les actuacions, sempre que s’hagin apuntat a la llista.

5.5.3-El descuit en la conservació dels locals, material, instal•lacions i/o documentació de la Colla.

5.5.4-Poca cura en la neteja personal i infracció de les normes d’indumentària castellera.

5.5.5-La vigència de les faltes lleus serà d’un any, a comptar des de la data en que s’ha comès la falta.

5.6-GREUS.

5.6.1-La reiteració d’una mateixa falta lleu o tres de diferents, també lleus.

5.6.2-Les activitats persuasives per coaccionar altres membres i crear un ambient conflictiu a la Colla.

5.6.3-Qualsevol activitat que posi en perill la integritat d’un membre de la Colla.

5.6.4-Comportar-se de forma escandalosa i/o trencar les normes de convivència establertes per la societat vestint la indumentària castellera a llocs públics o en activitats organitzades per la Colla.

5.6.5-Qualsevol tipus de baralla o agressió.

5.6.6-Si el Cap de Colla omet conscientment els seus deures i provoca un risc per a la seguretat d’un membre, membres o acompanyants.

5.6.7-Si la Junta omet els seus deures posant en perill la unitat de la Colla.

5.6.8-Les accions motivades per discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

5.6.9-La vigència de les faltes greus serà de dos anys, a comptar des de la data en que s’ha comes la falta.

5.7-MOLT GREUS

5.7.1-La reiteració d’una mateixa falta greu o tres de diferents, també greus.

5.7.2-Sostreure material, objectes o patrimoni de la Colla i d’altres llocs i dependències, així com de membres o acompanyants.

5.7.3-Dirigir, contradir i discutir les ordres d’execució dels castells del Cap de Colla o responsable assignat.

5.7.4-La utilització o difusió indeguda de dades o assumptes dels quals es tingui coneixement per raó de l’activitat de la Colla.

5.7.5- No respectar el cos dels altres.

5.7.6-Les accions motivades per discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social per part dels membres de la Junta o de la Tècnica.

5.7.7-La vigència de les faltes molt greus serà de tres anys, a comptar des de la data en que s’ha comès la falta.

5.8-SANCIONS

5.8.1- Les faltes lleus seran amonestades mitjançant un escrit i es faran constar en el llibre de faltes, juntament amb l’amonestació verbal.

5.8.2-Les faltes greus seran sancionades amb una suspensió d’entre una setmana i quatre mesos, es comunicaran per escrit i en quedarà constància en el llibre de faltes.

5.8.3-Si una persona ha estat sancionada per una falta molt greu, perdrà el dret a presentar-se  per a qualsevol càrrec electe de la Colla durant tres anys.

5.8.4-Les faltes molt greus seran sancionades amb una suspensió d’entre quatre mesos i un dia fins a sis mesos o expulsió, i en quedarà constància en el llibre de faltes.

5.8.5-En cas d’expulsió se sotmetrà el cas a assemblea, en que després de la presentació de les proves i al•legacions de l’inculpat, es votarà l’expulsió. En cas de que el resultat de les votacions surti de no expulsió s’aplicarà la sanció màxima, que és de sis mesos.

5.9-TRAMITACIÓ DE LES DENÚNCIES I FALTES

5.9.1-Les denúncies s’han de presentar per escrit a un membre de la Junta Directiva, aquesta crearà la  Comissió Reglamentària.

5.9.2-El casteller te dret a l’anonimat en cas d’estar involucrat en un procediment sancionador. Tant el denunciant com el denunciat.

5.9.3-La Comissió analitzarà i investigarà els fets i qualificarà de lleu, greu o molt greu, i proposarà l’amonestació o la sanció corresponent, si s’escau.

5.9.4-En qualsevol cas es comunicarà, tant al denunciant com al denunciat, el resultat del procediment sancionador.

5.9.5-Quan la Comissió Reglamentària hagi decidit la resolució del procediment sancionador, la presentarà per escrit a la Junta, que la corroborarà o la denegarà. La denegació es pot produir per possibles incorreccions de procés o diferències de criteri en l’aplicació de l’amonestació o la sanció.

5.9.6-En cas que no s’arribi a un acord la Junta i la Comissió Reglamentària s’hauran de reunir.

5.9.7-Si la Comissió Reglamentària i la Junta continuen en desacord, es portarà el cas a l’assemblea.

5.9.8-L’amonestació o la sanció serà comunicada a l’implicat mitjançant el/la President/a o Vice-president/a. Els efectes de la sanció entraran en vigor a partir del moment en que sigui comunicada.

5.9.10-L’inici, investigació i resolució d’un procediment sancionador hauran de tenir lloc, en tot cas, dins d’un període màxim de tres mesos, excloent períodes de vacances i inactivitat a la Colla.

5.9.11-En cas que la falta comporti una despesa econòmica per a la Colla, l’implicat o implicats l’hauran d’assumir.

 

 

Castellar del Vallès, a 14 Gener 2017

 

El podeu descarregar en el següent link

Descarrega pdf

Manifest de la cultura popular de Catalunya

Benvolguts:

El Consell de l’Associacionisme Cultural, del qual forma part la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, s’ha reunit de forma extraordinària aquest matí per tal d’aprovar el manifest que us adjuntem.

S’ha demanat que se’n faci lectura pública als actes organitzats i protagonitzats per totes les entitats associades.

 

MANIFEST DE LA CULTURA POPULAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DELS DRETS CIVILS DELS CATALANS I CATALANES I DE LA CELEBRACIÓ DEL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017

L’associacionisme cultural és, sobretot, una escola de civisme, de solidaritat i de catalanitat. Un moviment portador i generador de valors humans, socials i de país, bàsics per garantir la pluralitat i la cohesió social. Les associacions culturals també són el millor catalitzador de les expectatives i aspiracions de la societat civil catalana. I d’aquí ve, doncs, la seva gran importància estratègica. Hi ha una clara comunió entre la ciutadania de Catalunya i la cultura. Aquest, sens dubte, és un dels trets més destacats de la nostra singularitat, i que ens ha ajudat a ser un gran poble. Un poble que històricament ha cercat nous horitzons de llibertat i d’autogovern.

I que ho ha fet sobre la base d’una societat culta, moderna, oberta, treballadora, emprenedora i acollidora. L’associacionisme cultural català forma part d’aquesta societat que ara veu minvats els seus drets i llibertats civils i d’autogovern. El Consell de l’Associacionisme Cultural està integrat per les principals entitats representatives d’aquest àmbit a Catalunya, actua com a òrgan de participació, d’impuls i de coordinació amb el sector de l’associacionisme cultural i representa, de manera directa, a més de 500.000 persones. Per aquests motius el Consell no pot restar en silenci quan els poders de l’Estat espanyol infringeixen les lleis, demostren un clar menysteniment als drets civils dels ciutadans i ciutadanes, i agredeixen a les entitats culturals i cíviques, a les institucions i a l’autogovern del poble de Catalunya.

L’associacionisme cultural català dona ple suport a les institucions de Catalunya i a les seves decisions, i manifesta el seu rebuig i la seva condemna més enèrgica a les actuacions desplegades pel Govern de l’estat espanyol per impedir la lliure participació dels catalans i les catalanes en un procés democràtic com és el Referèndum de l’1 d’octubre.

Les entitats membres del Consell també manifestem el nostre compromís inequívoc en la defensa de les llibertats democràtiques i la nostra oposició a qualsevol iniciativa que limiti l’autogovern o l’exercici de llibertats civils com ara la llibertat de consciència, la llibertat de premsa, la llibertat d’expressió i opinió, la llibertat de reunió, el dret a la igualtat de tracte davant la llei i el degut procés, i el dret a decidir.

Barcelona, 23 de setembre de 2017

 

Entitats signants:

Ens de l’Associacionisme Cultural Català

Confederació Sardanista de Catalunya Moviment Coral Català

Federació d’Ateneus de Catalunya

Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

Federació Catalana d’Entitats Corals Federació Catalana de Societats Musicals

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya

Federació de Diables i Dimonis de Catalunya

Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya

Federació Catalana d’Entitats Catifaires

Federació Catalana de Pessebristes

Associació Cultural XarxAteneu

Federació de Colles de Falcons de Catalunya

Corals Joves de Catalunya

Federació Catalana de Pueri Cantors

Federació Catalana de Cors de Clavé

Federació Secretariat de Corals Infantils de Catalunya

Associació Agrupament d’Esbarts Dansaires

Associació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya

Associació Obra del Ballet Popular Federació

Unió de Colles Sardanistes de Catalunya

Agrupació de Colles del Ball de Gitanes del Vallès

Associació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya

Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya

Coordinadora de Pastorets de Catalunya

Federació Catalana de Cineclubs

Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya

Federació Catalana de Joc Tradicional

Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre

Federació Catalana de Passions

Begudes als assajos

Comunicat de Junta:

Donades les incidències repetitives de impagats, que s’han trobat amb les begudes, s’ha decidit a junta que s’han de fer efectives al moment.
Sempre caldrà demanarles al Manel o l’Anna, responsables de les begudes.
Gràcies a tots per la vostra col·laboració

SI US PLAU, NO AGAFEU BEGUDES

Segons comunicat enviat a la colla, ja no es donen begudes a crèdit, s’han de pagar al moment.

 

Procediment a seguir en cas de caiguda 2017

Procediment a seguir en cas de caiguda 2017
Equip de Seguretat i prevenció
Colla Castellera Castellar del Vallès

En tot moment i com a prioritat, tothom ha de mantenir la calma.
La pinya no s’obrirà fins que un responsable de seguretat ho indiqui. Aquest preguntarà si tothom està bé.
Si algú s’ha fet mal, la persona que estigui a la posició de darrera del lesionat, ho haurà de comunicar 
al responsable de seguretat del exterior. Segons la resposta, es reacciona-rà de les següents maneres:

- En cas de que ningú s’hagi fet mal:
La part del tronc i el pom ani-rà baixant de forma ordenada, primer la canalla i després la resta.
Ho faran arrossegant-se per la pinya, amb l’ajuda dels mateixos formants del tronc i de la gent que
estigui a fora. Un cop tot el tronc i el pom estiguin a terra, la pinya s’anirà obrint gradu-alment 
per seguretat. Quan tot el castell hagi estat desmuntat, tot l’equip de seguretat estarà a la vostre 
disposició per a cops, rascades i les diferents petites lesions que la caiguda us hagi pogut ocasionar.
Molt important: Si creieu que us heu fet mal, s’ha de comunicar, per a poder disminuir els danys i 
facilitar la tramesa dels documents en cas de que sigui necessari, ja que l’assegurança és molt estricte 
amb les dates.
Ningú pot anar a un centre mèdic demanant atenció sanitària a cau-sa d’una caiguda sense comunicar-ho 
abans a l’equip de segure-tat. Tot seguit es seguirà amb el “Planning” d’assaig amb tota normalitat.

- En cas de que hi hagin lesionats: 
La part del tronc i el pom anirà baixant de forma ordenada, primer la canalla i després la resta, 
ho faran arrossegant-se per la pinya, amb l’ajuda dels mateixos formants del tronc i de la gent 
que estigui a fora. Si un d’aquests està lesionat, la persona que el baixi de la pinya, es convertirà 
en el seu responsable, és a dir, l’acompanyarà i estarà al seu costat fins que algú de seguretat in-diqui 
el contrari. Quan baixem a una persona lesionada de la pinya, s’ha de baixar (mantenint-li l’esquena 
completament recte) per evitar possi-bles complicacions i deixar-lo en posició lateral de seguretat.
Un cop tot el tronc i el pom estiguin a terra, la pinya s’anirà obrint gradu-alment.
Si algú de la base s’ha fet mal, la persona que tingui a la posició de
darrere, la qual ho haurà d’haver comunicat anteriorment, subjectarà el lesionat per les aixelles 
i l’estirarà al terra suaument i el deixarà en posi-ció lateral de seguretat.
Els responsables de canalla, s'encarregaran d’apartar de l’espai la cana-lla que no s’hagi fet res.
Mentrestant, la resta de castellers, s'aniran ajuntant mirant cap en fora, formant una barrera o rotllana 
en la que tots els lesionats i els seus res-ponsables es trobin al interior.
Tot seguit els responsables de seguretat prosseguiran a fer la valoració dels lesionats i de les necessitats 
que aquests requereixin. Tant bon punt es pugui, es seguirà amb l’assaig o l’actuació (sempre i quant tinguem 
una ambulància disponible).


Equip de seguretat
CAP: Xavi Quesada
- Telèfon: 607656500
Magda
- Telèfon: 629913912
Joana Novella
- Telèfon: 687960660
Marce Gamiz
- Telèfon: 617417892
Júlia Vives
- Telèfon: 605870982

Ús de cookiess

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxeu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies